Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Impact Factor (IF)- wskaźnik oceny czasopism. Jest to liczba odpowiadająca częstotliwości z jaką prace zamieszczone w czasopiśmie w ostatnich dwóch latach są średnio cytowane w ciągu roku.
IF dla czasopisma w danym roku oblicza się dzieląc liczbę cytowanych artykułów przez ogólną liczbę artykułów ukazujących się w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat.

Indeks Hirscha - (z ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający liczbę publikacji danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań.


Lista filadelfijska (Master Journal List) - to wykaz wszystkich tytułów czasopism i serii naukowych indeksowanych w bazach danych korporacji Thomson Reuters, która przejęła Instytut Informacji Naukowej z Filadelfii i kontynuuje prace nad jego najlepszymi produktami. Lista filadelfijska nie podaje wartości Impact Factor.

Punktacja czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wykazy czasopism punktowanych na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych

 
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
Wyszukiwanie cytowań :

          -
Google Scholar

          -
Web of Science
           Impact factor dla czasopisma
           Obliczanie indeksu Hirscha dla autora

          - Scopus
            Obliczanie Indeksu Hirscha dla autora
         
   Zgłaszanie korekt w profilu autora

          
Scopus Support Center
- najczęściej zadawane pytania

         -SCImago Journal & Country Rank- serwis o czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS                               
          Instrukcja wyszukiwania cytowań w SCImago Journal