Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

(Zarządzenie nr 31/2010 JM Rektora AM w Szczecinie z dnia 19.10.2010 r.
Tekst jednolity z uwzględnieniem zarządzeń 18/2012 i 21/2014)

 

 
I. DEFINICJE

 
§ 1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)   Bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Szczecinie,
1a) studentach – należy przez to rozumieć studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
2)   Uczelni –należy przez to rozumieć Akademię Morską w Szczecinie,
3)   użytkowniku –należy przez to rozumieć osobę korzystającą z usług Biblioteki,
4)   szczecińskich uczelniach – należy przez to rozumieć publiczne szkoły wyższe z siedzibą w Szczecinie (z wyłączeniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych znajdujących się w Szczecinie),
5)   pracy dyplomowej – należy przez to rozumieć pracę magisterską, inżynierską, licencjacką i pracę dyplomową słuchacza studiów podyplomowych,
6)   Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie”,
7)   dowodzie tożsamości– należy przez to rozumieć dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy,
8)   sieci Uczelni– należy przez to rozumieć komputery i urządzenia Uczelni połączone w celu: wymiany danych, korzystania ze wspólnych urządzeń, wspólnego oprogramowania oraz baz danych,
9)   Czytelnia SNJO – należy przez to rozumieć czytelnię znajdującą się w Studium Nauki Języków Obcych.
 
II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH
 

§ 2.

 
Uprawnieni

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:
1)   studenci i słuchacze studiów podyplomowych Uczelni,
2)   pracownicy Uczelni,
3)   uczestnicy kursów organizowanych przez jednostki szkoleniowe Uczelni.
4)   studenci szczecińskich uczelni,
5)   pracownicy Polskiej Żeglugi Morskiej (PŻM),
6)   słuchacze i pracownicy szczecińskich szkół morskich, z którymi Uczelnia ma zawarte porozumienie o współpracy,
7)   inne osoby.
 
III. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI
 

§ 3.

 
Wyłączenia z wypożyczania

1.  Wypożyczeniom nie podlegają następujące materiały biblioteczne Biblioteki
    1)    wydawnictwa wydane przed 1945 rokiem,
    2)   zbiory czytelni
    3)   zbiory specjalne (normy, dokumenty elektroniczne, bazy danych, maszynopisy nieopublikowanych
           prac naukowo-badawczych, prac doktorskich i prac dyplomowych),
   4)    materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
   5)    materiały biblioteczne przeznaczone do użytku wewnętrznego (służbowego) Biblioteki.
2. Materiały biblioteczne, o których mowa w ust. 1, udostępniane są na miejscu w czytelniach.
3. W przypadkach uzasadnionych Dyrektor Biblioteki może wyłączyć z udostępniania w wypożyczalni materiały biblioteczne niewymienione w ust. 1 ze względu na ich wartość, unikalność, stan zachowania lub okresowo wzmożoną poczytność.
 

§ 4.

 
Zapis do Biblioteki
1. Obsługa procesu wypożyczania odbywa się z wykorzystaniem bibliotecznego elektronicznego systemu
    informatycznego, w którym każdy zapisany w systemie użytkownik posiada indywidualne konto dostępowe.
2. Prawo do korzystania ze zbiorów wypożyczalni mają osoby, które posiadają aktywne konto dostępowe.
3. Aktywacja konta dostępowego (zapis do Biblioteki) następuje po osobistym zgłoszeniu się użytkownika do Wypożyczalni.
4. Przy zapisie do Biblioteki użytkownik uiszcza kaucję za wypożyczenie materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem studentów i pracowników Uczelni, studentów szczecińskich uczelni, pracowników PŻM oraz słuchaczy i pracowników szczecińskich  szkół morskich, z którymi Uczelnia ma zawarte porozumienie o współpracy, podpisuje deklarację zobowiązującą do przestrzegania Regulaminu i oświadczenie, wyrażające zgodę na przejście kaucji na rzecz Uczelni w przypadkach określonych w § 18 ust. 3-4, oraz przedkłada:
      1)  studenci Uczelni – legitymację studencką,
      2)  uchylony
      3)  pracownicy Uczelni – dowód tożsamości, przy czym Biblioteka potwierdza w Dziale Kadr fakt zatrudnienia,
      4)  uczestnicy kursów organizowanych przez jednostki szkoleniowe Uczelni – dowód tożsamości, przy czym Biblioteka uprzednio otrzymuje od tych jednostek listy uczestników kursów,
      5)  studenci szczecińskich uczelni – aktualną kartę międzybiblioteczną wydaną przez bibliotekę macierzystej uczelni
      6)   pracownicy PŻM – dowód tożsamości i dokument potwierdzający, że są pracownikami PŻM,
      7)  słuchacze szczecińskich szkół morskich – legitymację uczniowską albo dowód tożsamości i dokument potwierdzający fakt uczęszczania do takiej szkoły,
      8)  inne osoby – dowód tożsamości.

§ 5.

 
Wypożyczanie materiałów bibliotecznych
1.  Materiały biblioteczne zamawiane są przez użytkowników w systemie bibliotecznym – poprzez skorzystanie z konta
     dostępowego do tego systemu.
2. Materiały biblioteczne wypożycza się na następujące okresy:
    1)   na okres 180 dni,
    2)   na okres 31 dni,
    3)   na okres 7 dni.
 3. Obowiązują następujące limity wypożyczeń:
   1)   studenci i pracownicy Uczelni – do 20 egzemplarzy na okres 180 dni (w tym w Czytelni SNJO),
   2)   uczestnicy kursów organizowanych przez jednostki szkoleniowe Uczelni – do 5 egzemplarzy na okres 180 dni, nie dłuższy jednak niż czas trwania kursu,
   3)   słuchacze i pracownicy szczecińskich szkół morskich, z którymi Uczelnia ma zawarte porozumienie o współpracy, oraz studenci innych uczelni Szczecina – do 5 egzemplarzy na okres 180 dni,
   4)   pracownicy PŻM – do 5 egzemplarzy na okres 180 dni,
   5)   pozostali – do 3 egzemplarzy na okres 31 dni.
4.  Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dane materiały biblioteczne.
5.  W razie konieczności wypożyczenia materiałów bibliotecznych na okres dłuższy niż przewiduje Regulamin, użytkownik winien zwrócić się o przedłużenie terminu ich zwrotu. Przedłużenie takie nastąpi pod warunkiem, że materiały te nie zostały wcześniej zarezerwowane przez innego użytkownika.
6.  Dopuszcza się możliwość jednokrotnego przedłużenia okresu wypożyczenia na drugi taki sam okres. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o dalszym przedłużeniu okresu wypożyczenia.

§ 6.

 
Obowiązki użytkowników
1.  Użytkownicy korzystający z usług Wypożyczalni winni na każde żądanie pracownika Biblioteki okazać identyfikator tj. odpowiednio kartę biblioteczną, kartę międzybiblioteczną lub ELS.
2.  Dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie wolno odstępować innej osobie. Złamanie tego przepisu skutkuje pozbawieniem prawa do korzystania z Biblioteki zarówno właściciela dokumentu, jak i osoby bezprawnie z niego korzystającej.
3.  O zagubieniu karty bibliotecznej, karty międzybibliotecznej wydanej przez Uczelnię, zmianie nazwiska lub adresu użytkownik winien niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię.
4.  Użytkownicy mają obowiązek:
    1)  szanować wypożyczone materiały biblioteczne i chronić je przed utratą lub zniszczeniem,
    2)  dokonywać w terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub legalizować przedłużenie okresu wypożyczenia,
    3)  rozliczyć się z Biblioteką poprzez zwrot wypożyczonych materiałów, uiszczenie ewentualnych opłat, o których mowa w § 7, lub spełnienie obowiązków, o których mowa w § 8. Fakt rozliczenia z Biblioteką pracowników i studentów Uczelni potwierdzany jest na karcie obiegowej.

§ 7.

 
Nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych
1. W stosunku do osób, które nie przestrzegają terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, Biblioteka stosuje następujące sankcje:
     1)  wstrzymanie wypożyczeń do czasu uregulowania zobowiązań,
     2)  pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni w sytuacji, gdy nie można wyegzekwować zwrotu materiałów bibliotecznych i nie uregulowano naliczonych opłat lub odszkodowań,
     3)  opłatę za nieterminowy zwrot.
2. Wysokość opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych określa załącznik nr 1do Regulaminu.
3. Jeżeli w ciągu 3 lat od ustalonego terminu zwrotu materiały biblioteczne nie zostaną zwrócone, niezależnie od naliczonych opłat za nieterminowy zwrot tych materiałów, nalicza się za nie opłatę odszkodowawczą, jak za materiały utracone, i wówczas zastosowanie mają przepisy § 8.
 

§ 8.

 

Utrata wypożyczonych materiałów bibliotecznych
1.   W przypadku uszkodzenia lub utraty wypożyczonych materiałów bibliotecznych użytkownik winien:
    1)  odkupić identyczny egzemplarz lub jego najnowsze wydanie albo
    2)  dostarczyć inny egzemplarz, znajdujący się w obrocie księgarskim, wskazany przez Bibliotekę albo
    3)  zapłacić opłatę odszkodowawczą za uszkodzenie lub utratę.
2.  W przypadku uszkodzenia lub utraty części materiału bibliotecznego wielotomowego użytkownik zobowiązany jest do uregulowania należności za całość tego materiału.
3.  Sposób ustalenia opłaty odszkodowawczej określa załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 9.
 

Karta międzybiblioteczna
1. Studenci Uczelni mogą uzyskać identyfikator w postaci karty międzybibliotecznej, uprawniającej do korzystania ze zbiorów innych bibliotek Szczecina (Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuki, Pedagogicznej Biblioteki Województwa Zachodniopomorskiego).Uzyskanie karty międzybibliotecznej nie zwalnia studentów z obowiązku uiszczenia ewentualnych opłat bibliotecznych pobieranych przez te jednostki.
2.  Karta międzybiblioteczna jest wystawiana nieodpłatnie na okres studiów i jest ważna 1 rok.
3.  uchylony
4.  W celu przedłużenia ważności karty międzybibliotecznej użytkownik winien uzyskać potwierdzenie zwrotu materiałów bibliotecznych w bibliotekach określonych w ust. 1, z których w danym roku akademickim korzystał
5.  Obowiązek potwierdzenia zwrotu materiałów bibliotecznych i rozliczenia się z bibliotekami dotyczy również:
    1)  studentów, którym przyznano urlop dziekański,
    2)  studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów.
6. W przypadku zagubienia karty międzybibliotecznej Biblioteka wydaje formularz, na którym właściciel utraconej karty powinien uzyskać pisemne potwierdzenie rozliczenia swojego konta we wszystkich bibliotekach wymienionych w ust. 1.
7.  Studentowi, który uzyskał potwierdzenie określone w ust. 6, można wydać odpłatnie duplikat karty międzybibliotecznej.
8.  Wysokość opłat za wydanie duplikatu karty międzybibliotecznej określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
IV. KORZYSTANIE Z CZYTELNI
 

§ 10.

 
Przepisy ogólne
1.  W ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni działają następujące czytelnie:
     1)   Czytelnia Multimedialna,
     2)   Czytelnia Książek,
     3)   Czytelnia Czasopism,
     4)   Czytelnia Informacji Naukowej,
     5)   Czytelnia SNJO.
2.  Czytelnicy korzystający z czytelni zobowiązani są do wpisania się w zeszycie wizyt.
3.  Zabrania się wnoszenia na teren czytelni odzieży wierzchniej, dużych teczek, toreb i plecaków.
4.  Zabrania się wnoszenia na teren czytelni i spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych.
5.  Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do zachowania ciszy i kultury osobistej oraz wyłączenia na ten czas telefonów komórkowych.
6.  Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego rozdziału wiąże się z trwałą lub okresową utratą prawa do korzystania z czytelni.
7.  Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne użytkowników, pozostawione bez opieki.23

 
§ 11.

 
Czytelnia Multimedialna
1.  Użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza dowodu tożsamości, legitymacji studenckiej, legitymacji szkolnej lub karty bibliotecznej.
2.  Stanowiska komputerowe w Czytelni Multimedialnej przeznaczone są do celów naukowo-badawczych i edukacyjnych
3.  Sprzęt komputerowy można wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
4.  Dyżurujący bibliotekarz przydziela użytkownikowi stanowisko komputerowe.
5.  Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu i zgłoszenia bibliotekarzowi wszelkic nieprawidłowości.
6.  Po zakończonej pracy należy skasować wszystkie wprowadzone dane i wylogować się z komputera. Po doprowadzeniu miejsca pracy do stanu wyjściowego należy przekazać je dyżurującemu bibliotekarzowi.
7.  Użytkownikom Czytelni Multimedialnej zabrania się:
   1)   dokonywania zmian w ustawieniach systemowych,
   2)   instalowania programów komputerowych (w tym gier),
   3)   kasowania zainstalowanych programów,
   4)  używania, udostępniania i rozpowszechniania treści chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi oraz uruchamianie programów komputerowych, które w tym pośredniczą,
  5)   rozpowszechniania, udostępniania i korzystania z materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz etyką,
  6)   podszywania się pod innych użytkowników lub inne komputery,
  7)   monitorowania łącz, podsłuchiwania i skanowania ruchu sieciowego lub portów,
  8)   podejmowania prób korzystania z zasobów chronionych bez zezwolenia,
  9)   celowego i nieuzasadnionego obciążania łącza,
 10)   rozsyłania Spamu,
 11)   wykorzystywania komputerów do prowadzenia działalności komercyjnej,
 12)  utrudniania lub uniemożliwiania innym użytkownikom korzystania z sieci Uczelni lub dostępu do jej zasobów, dezorganizowanie pracy innych użytkowników sieci Uczelni,
 13)  dotykania monitorów komputerowych.

 

§ 12.

 
Pozostałe czytelnie
1.  W czytelniach obowiązuje wolny dostęp do zbiorów, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału VI o pracach nieopublikowanych.
2.  Ze zbiorów znajdujących się w czytelniach można korzystać wyłącznie na miejscu z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. Wyłącznie pracownicy i studenci Uczelni mogą wypożyczać zbiory Czytelni SNJO na zewnątrz. Przepisy rozdziału III stosuje się odpowiednio.
3.  Do czytelni można zamówić potrzebne materiały biblioteczne znajdujące się w innych agendach Biblioteki.
4.  Użytkownik może korzystać z przyniesionych ze sobą książek i innych materiałów po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u bibliotekarza dyżurującego.
5. Użytkownicy winni dbać o zachowanie przyjętego układu zbiorów na półkach i zwrotu materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszać zauważone braki dyżurującemu bibliotekarzowi.


§ 13.

 
System wypożyczeń międzybibliotecznych
1.  Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
2.  Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są tylko w przypadku, gdy Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach poszukiwanych materiałów.
3.  Biblioteka nie sprowadza materiałów bibliotecznych z biblioteki zamiejscowej, jeżeli znajdują się one w zbiorach innej biblioteki na terenie Szczecina.
4.  Prawo do korzystania z usług wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają studenci i pracownicy Uczelni.
5.  Zamówienie materiałów bibliotecznych w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych składa się w Czytelni Książek.
6.  Zbiory sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są tylko na miejscu w Czytelni Książek w czasie określonym przez bibliotekę, z której są sprowadzane materiały. Wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem materiałów pokrywa zamawiający.
7.  Zbiory z zasobów Biblioteki wypożyczane są innym bibliotekom na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 
V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I BIBLIOGRAFICZNA
 

§ 14.

 
Usługi informacyjne i bibliograficzne
1 Bibliotekarze pełniący dyżury w czytelniach i Wypożyczalni zobowiązani są:
     1)  udzielać użytkownikom informacji o warunkach korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz innych bibliotek,
     2)  udzielać użytkownikom rad w zakresie form i metod korzystania z wszelkiego rodzaju dokumentów bibliotecznych,
     3)  pomagać użytkownikom w doborze odpowiedniej literatury w oparciu o bazy komputerowe,
     4)  pomagać użytkownikom w prowadzeniu poszukiwań bibliograficznych i dokumentacyjnych poprzez wskazanie właściwych źródeł informacji.
2. Biblioteka opracowuje nieodpłatnie informacje bibliograficzne na tematy zgłaszane przez nauczycieli akademickich Uczelni.
3. Biblioteka sporządza i prowadzi nieodpłatną dystrybucję materiałów o charakterze bibliograficzno-informacyjnym.
 
VI POSTĘPOWANIE Z PRACAMI NIEOPUBLIKOWANYMI GROMADZONYMI
W BIBLIOTECE

 

§ 15.

 
Zakres udostępnień
1.  Gromadzone w Bibliotece maszynopisy nieopublikowanychprac naukowo-badawczych i doktorskich oraz prac dyplomowych z ostatnich 5 lat mogą być udostępniane użytkownikom wyłącznie na poniższych zasadach. Nie są one, w rozumieniu obowiązujących przepisów, materiałami bibliotecznymi.
2.  Do wymienionych w ust. 1 maszynopisów nie zaliczają się prace habilitacyjne, które zgodnie z przepisami podlegają publikacji i są traktowane jako materiały biblioteczne udostępniane na zasadach ogólnych.h.
 

§ 16.

 
Sposób udostępniania
1   Prace, o których mowa w § 15 ust. 1 są udostępniane wyłącznie studentom, pracownikom i doktorantom Uczelni w czytelniach.
2.  Prace udostępnia się:
   1)  w przypadku prac doktorskich i dyplomowych – pod warunkiem zgody autora na udostępnianie pracy oraz dodatkowo:
   a)  doktorantom Uczelni niebędącym jej pracownikami – na podstawie zezwolenia promotora lub opiekuna naukowego, będącego pracownikiem Uczelni,
   b)  studentom Uczelni – na podstawie zezwolenia promotora lub opiekuna naukowego,
   c)  pracownikom Uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi, do celów służbowych – na podstawie zgody kierownika pionu, w którym jest zatrudniony,
2)   w przypadku prac naukowo-badawczych – pod warunkiem, że nie jest ona opatrzona klauzulą niejawności.
3.   Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na udostępnienie prac nieopublikowanych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4.   Z udostępnionych prac można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
5.  Zabrania się fotografowania i kopiowania prac.
 
VII. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI BIBLIOTECZNE
 

§ 17.

 
Rodzaje i sposób uiszczania opłat
1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Opłaty mogą być pobierane:
   1) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
   2) za wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu,
   3) za wydanie karty międzybibliotecznej studentom Uczelni nieposiadającym karty bibliotecznej oraz wydanie duplikatu karty międzybibliotecznej,
   4) za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych,
   5) za pisemne monitowanie o niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
   6) za uszkodzenie lub utratę materiałów bibliotecznych (opłata odszkodowawcza).
3. Opłaty za nieterminowy zwrot nalicza się od pierwszego dnia następującego po ustalonym terminie zwrotu.
4. Wysokość opłat i sposób ich obliczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 6, odpowiednio oblicza lub określa Biblioteka.
6. Opłaty uiszcza się w Kasie Głównej Uczelni lub kasie Biblioteki.
7. Wpływyz opłat, o których mowa w ust. 2, przeznaczane są na cele biblioteczne, tj. na zakup zbiorów i materiałów bibliotecznych.
 

§ 18.

 
Zwrot kaucji
1. Zwrotu kaucji dokonuje się w chwili rozliczenia i wypisu z Biblioteki na podstawie dowodu wpłaty, na którym pracownik Wypożyczalni potwierdził fakt  rozliczenia.
2. Zwrotu kaucji dokonuje się w Kasie Głównej Uczelni po uprzednim wystawieniu polecenia wypłaty przez Kwesturę.
3. Po upływie 3 lat od rozliczenia z Biblioteką lub ukończenia kursu – nieodebrana kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki jako darowizna.
4. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych materiałów i nieuregulowania naliczonych opłat z tym związanych – kaucja nie podlega zwrotowi i przechodzi na rzecz Biblioteki, jako opłata odszkodowawcza za utratę materiałów bibliotecznych i nieuregulowane należności.
 

§ 19.

 
Dochodzenie opłat przed sądem
W razie nieuiszczania należnych opłat Uczelnia może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

§ 20.

 
Skargi i wnioski
Skargi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki wnosi się do Rektora Uczelni.
 

§ 21.

 
Ogłoszenie i przestrzeganie Regulaminu;
1. Dyrektor Biblioteki podaje Regulamin, w tym informację o opłatach za usługi Biblioteki, do wiadomości użytkowników poprzez umieszczenie go widocznych i ogólnie dostępnych miejscach w czytelniach i Wypożyczalni oraz na stronie internetowej Biblioteki.
2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Elżbieta Edelman
st. kustosz dyplomowany

Załącznik nr 1 do "Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie"
(Zarządzenie nr 31/2010 Rektora AM w Szczecinie z dnia 19.10.2010r.)


OPŁATY ZA USŁUGI BIBLIOTECZNE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE


1. Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne – 100 zł.
2. Opłata za wydanie karty bibliotecznej lub jej duplikatu – 5,00 zł.,29
3. Opłata za wydanie duplikatu karty międzybibliotecznej – 10,00 zł.,30
4. Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych:
   1) wypożyczonych na okres 7 dni – 0,50 zł za każdy dzień zwłoki,
   2) wypożyczonych na okres 31 dni – 0,20 zł za każdy dzień zwłoki,
   3) wypożyczonych na okres 180 dni – 0,10 zł za każdy dzień zwłoki.
5. Opłata za pisemne monitowanie o niezwrócone w terminie materiały biblioteczne – 5,00 zł za każdy wysłany monit.
6. Opłata odszkodowawcza za uszkodzenie lub utratę materiałów bibliotecznych – wysokość należnego odszkodowania wynika:
   1) z dokonanej przez pracownika Wypożyczalni wyceny utraconych materiałów bibliotecznych wg aktualnych cen rynkowych lub wg wartości, jaką materiały te mają dla Biblioteki albo
   2) z poniesionych kosztów zleconej usługi wykonania odbitki kserograficznej w oprawie introligatorskiej szczególnie cennej pozycji bibliotecznej – na podstawie opłaconego przez Uczelnię rachunku.
7. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek opodatkowania opłat podatkiem od towarów i usług, to określone w niniejszym załączniku opłaty zawierają ten podatek (wartość opłaty brutto).

29 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 10
30 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 10