Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Impact Factor (IF)- wskaźnik oceny czasopism. Jest to liczba odpowiadająca częstotliwości z jaką prace zamieszczone w czasopiśmie w ostatnich dwóch latach są średnio cytowane w ciągu roku.
IF dla czasopisma w danym roku oblicza się dzieląc liczbę cytowanych artykułów przez ogólną liczbę artykułów ukazujących się w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat.

Indeks Hirscha (h)- (z ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający liczbę publikacji danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań.


Lista filadelfijska (Master Journal List) - to wykaz wszystkich tytułów czasopism i serii naukowych indeksowanych w bazach danych korporacji Thomson Reuters, która przejęła Instytut Informacji Naukowej z Filadelfii i kontynuuje prace nad jego najlepszymi produktami. Lista filadelfijska nie podaje wartości Impact Factor.

Punktacja czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wykazy czasopism punktowanych na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych.
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012r. poz. 877).
 
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Wyszukiwanie cytowań :

          - Google Scholar

           
Cytaty w Google Scholar

           Web of Science

          Instrukcja wyszukiwania cytowań w Web  of Science

           - wg autora (indeks (h) Hirscha)
           - wg tytułu czasopisma 

           Scopus

        Instrukcja wyszukiwania cytowań w Scopus


        Publish or Perish - pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu
                                         o bazę Google Scho­lar
.

      poradnik w języku polskim

     SCImago Journal & Country Rank- serwis zawierający informacje o czasopismach indeksowanych w bazie            
                                                                        SCOPUS                               


          Instrukcja wyszukiwania cytowań w SCImago Journal